Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ služby GOGA.sk sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše osobné údaje budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácií medzi predávajúcim a Vami. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. V prípade registrácie nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje podľa Zákona spracovávali a používali pri komunikácii s Vami. Tento súhlas nám môžete kedykoľvek písomnou formou odňať.


Obchodné podmienky GOGA.sk (časť 11. Ochrana osobných údajov)


11.1  Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu GOGA.sk, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

11.2  Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

11.3  Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.